Πληροφόρηση για τη MiFID II

Η Οδηγία 2014/65/EE (MiFID II) για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID) αποτελεί εξέλιξη της Οδηγίας 2004/39/ΕΕ και είναι το βασικό νομοθέτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σχετικά με την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών στις χώρες που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Εξειδικεύεται δε από σειρά ειδικότερων εφαρμοστικών κανονισμών καθώς και οδηγιών που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ).

Η Οδηγία 2014/65/EE για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID II) έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία με τον Ν. 4514/2018 σε συνδυασμό με τις τυχόν κατ’ εξουσιοδότηση αποφάσεις και τις συμπληρωματικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η MiFID ΙΙ θέτει τους κανόνες που θα πρέπει να ακολουθούν οι Επιχειρήσεις Επενδύσεων και τα Πιστωτικά Ιδρύματα που παρέχουν επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες ή πραγματοποιούν επενδυτικές δραστηριότητες.

Στόχος του ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου είναι, μεταξύ άλλων, η μεγαλύτερη διαφάνεια στην λειτουργία των αγορών, η ενίσχυση του ανταγωνισμού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η παροχή μεγαλύτερου επιπέδου προστασίας στους επενδυτές. Στο ανωτέρω πλαίσιο, η Εταιρία μας προβαίνει, μεταξύ άλλων, σε κατηγοριοποίηση των πελατών της με βάση τα κριτήρια που τάσσονται στην νομοθεσία, παρέχει πληροφόρηση στους πελάτες της για συγκεκριμένα θέματα και τους ενημερώνει αναφορικά με την πολιτική εκτέλεσης εντολών και την πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων που ακολουθεί.

 

 

RTS 28 - Δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τους τόπους εκτέλεσης τις εκτελούσες Επιχειρήσεις Επενδύσεων και την ποιότητα της εκτέλεσης.

Σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/576 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/565, η Merit Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση τους πέντε πρώτους τόπους εκτέλεσης (Execution Venues) από άποψη όγκου συναλλαγών, για όλες τις εκτελεσθείσες εντολές πελατών ανά κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων και τις πέντε πρώτες επιχειρήσεις επενδύσεων (Execution Entities) από άποψη όγκου συναλλαγών, στις οποίες  διαβίβασε εντολές πελατών, καθώς και στοιχεία για την ποιότητα εκτέλεσης.

 

 
Έτος αναφοράς: 2019
Τόποι Εκτέλεσης
Επιχειρήσεις Επενδύσεων στις οποίες διαβιβάστηκαν εντολές   
Έτος αναφοράς: 2018
Τόποι Εκτέλεσης Επιχειρήσεις Επενδύσεων στις οποίες διαβιβάστηκαν εντολές

 

 

Κύλιση στην Αρχή
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.
Πληροφορίες Ok Δε συμφωνώ