Η MERIT στα πλαίσια του τμήματος Αναδοχών & Συμβουλευτικών Υπηρεσιών παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών εισαγωγής στο Χρηματιστήριο, αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, εξαγορών και συγχωνεύσεων, εξεύρεσης κεφαλαίων & χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης, επιχειρησιακού σχεδιασμού και αποτιμήσεων. Πιο συγκεκριμένα η MERIT παρέχει αναλυτικά τις κάτωθι υπηρεσίες προς τους εταιρικούς πελάτες της:

Υπηρεσίες Κεφαλαιαγοράς

1. Υπηρεσίες Συμβούλου Έκδοσης και Αναδόχου
Η MERIT προσφέρει υπηρεσίες Συμβούλου Έκδοσης και Αναδόχου για την έκδοση και διάθεση μετοχών σε ειδικούς και μη ειδικούς επενδυτές. Πιο συγκεκριμένα περέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

1.1. Πρωτογενής αγορά - Δημόσιες προσφορές

1.2. Δευτερογενής αγορά

2. Αναδοχή ομολογιακών εκδόσεων
Η MERIT παρέχει υπηρεσίες Συμβούλου Έκδοσης στη διάθεση εταιρικών ομολογιακών τίτλων (απλά ομολογιακά δάνεια, μετατρέψιμα, ανταλλάξιμα)


Εξαγορές & Συγχωνεύσεις
Η MERIT προσφέρει υπηρεσίες ανεύρεσης και στοχοποίησης εταιριών υποψήφιων προς συγχώνευση / εξαγορά και διενεργεί αποτιμήσεις με σκοπό την εκτίμηση μίας εύλογης και δίκαιης αξίας της υπό εξέταση συναλλαγής καθώς και των επιμέρους ειδικών όρων αυτής. Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα της συναλλαγής όπως τις κάτωθι:

 • εντοπισμό και ανάλυση εταιριών - στόχων
 • αποτιμήσεις - καθορισμό σχέσης ανταλλαγής μετοχών
 • εξεύρεση ιδίων / δανειακών κεφαλαίων για χρηματοδότηση εξαγορών
 • αποτύπωση στρατηγικών & οργανωτικών επιπτώσεων εξαγορών - συγχωνεύσεων
 • συντονισμό των νομικών, οικονομικών και λοιπών εξωτερικών συμβούλων
 • συμμετοχή και υποστήριξη των σχετικών διαπραγματεύσεων
 • παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά την σύνταξη των σχετικών συμφωνητικών (spa)
 • παρακολούθηση συναλλαγής έως το κλείσιμο (closing)
 • παρακολούθηση πλήρωσης τυχόν υποχρεώσεων μετά το κλείσιμο (closing)

 

Εξεύρεση κεφαλαίων και χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση
Διερευνούμε χρηματοδοτικές ανάγκες των πελατών μας, με βάση τη στρατηγική και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές τους και λειτουργούμε συμβουλευτικά στην ανεύρεση χρηματοδότησης μέσω ιδίων ή / και δανειακών κεφαλαίων όπως επίσης και στην αναδιάρθρωση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων. Στα πλαίσια αυτά η MERIT παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες:

 • μελέτη βέλτιστης χρηματοοικονομικής δομής
 • εξεύρεση κεφαλαίων μέσω στρατηγικών επενδυτών, της κεφαλαιαγοράς και των πιστωτικών ιδρυμάτων
 • εκδόσεις εταιρικών χρεογράφων
 • αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων
 • διαπραγμάτευση για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων δανείων

 

Επιχειρησιακός σχεδιασμός
Προετοιμασία επιχειρησιακών σχεδίων (business plan) για τους πελάτες μας, για σκοπούς πληροφόρησης προς τη Διοίκηση ή για παρουσίαση σε υποψήφιους επενδυτές. Στα πλαίσια αυτά παρέχουμε τις κάτωθι υπηρεσίες:

 • επιμερισμός και ανάλυση επιχειρηματικών μονάδων
 • ανάλυση κλάδου
 • οριοθέτηση θέσης της εταιρίας στον κλάδο
 • προσδιορισμός και αξιολόγηση στρατηγικής
 • ανάλυση SWOT
 • χρηματοοικονομική ανάλυση
 • εξέταση οργανωτικής δομής
 • επενδυτικό πλάνο
 • προσδιορισμός προσδοκώμενων αποτελεσμάτων

 

Αποτιμήσεις
Πραγματοποιούμε αποτιμήσεις εταιριών είτε μεμονωμένες είτε στα πλαίσια μιας άλλης εργασίας (εξαγορά/συγχώνευση, εισαγωγή σε χρηματιστήριο). Στα πλαίσια αυτά χρησιμοποιούμε όλες τις διεθνώς αποδεκτές μεθόδους αποτίμησης όπως οι παρακάτω:

 • Προεξόφληση Μελλοντικών Ταμειακών Ροών
 • Δείκτες Κεφαλαιαγοράς
 • Συγκρίσιμες συναλλαγές
 • Εσωτερική Λογιστική Αξία, κτλ.

 

Από το 1999, η Merit ΧΑΕΠΕΥ προσφέρει υπηρεσίες αναδοχής/υποαναδοχής εταιριών για την  εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο και για αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιριών στο ΧΑ.

Στις παρακάτω εταιρίες η Merit ΧΑΕΠΕΥ έχει προσφέρει υπηρεσίες αναδοχής / υποαναδοχής:

Κύλιση στην Αρχή
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.
Πληροφορίες Ok Δε συμφωνώ