Επενδυτική Τραπεζική

Επενδυτική Τραπεζική

 

Η MERIT Χρηματιστηριακή διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες και δυνατότητες ώστε να παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών προς τους εταιρικούς πελάτες της.

 

Προσφέρουμε:

 

  • Υπηρεσίες Συμβούλου Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝ.Α).
  • Υπηρεσίες Αναδοχής/Υποαναδοχής για την εισαγωγή αξιών (μετοχών, ομολόγων) στο Χ.Α., αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων κλπ.
  • Εκπροσώπηση ομολογιούχων και παροχή υπηρεσιών πληρωμής ομολογιακών εκδόσεων
  • Σύνταξη Ενημερωτικών Δελτίων και Πληροφοριακών Εγγράφων
  • Διαχείριση βιβλίου προσφορών
  • Εξαγορές και συγχωνεύσεις (valuations, due diligence, legal diligence, negotiation services)  
  • Εξεύρεση κεφαλαίων για εισηγμένες και μη εταιρίες μέσω ιδιωτικών τοποθετήσεων private placements) μετοχών ή έκδοσης εταιρικών ομολόγων
  • Αναδιάρθρωση εταιριών και τραπεζικού δανεισμού
  • Αποτιμήσεις εταιριών (Valuation Reports)
  • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (business plans)

 

Η Εταιρία μας έχει προσφέρει υπηρεσίες αναδοχής / υποαναδοχής ενδεικτικά στις κάτωθι εταιρίες-πελάτες: