Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Η υπηρεσία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου απευθύνεται σε επενδυτές (ιδιώτες, εταιρικούς, θεσμικούς) που επιθυμούν να αναθέσουν τη διαχείριση του επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου (μετοχές, ΔΑΚ, ομόλογα, παράγωγα, αμοιβαία κεφάλαια, μέσα χρηματαγοράς) στην Επενδυτική Επιτροπή της εταιρίας μας, που αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη με πολυετή εμπειρία στη διαχείριση περιουσίας, πιστοποιημένα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

 

Οι επενδυτικές λύσεις που σχεδιάζουμε για τους πελάτες μας βασίζονται σε παραμέτρους, όπως η δημιουργία ενός σημείου αναφοράς απόδοσης (benchmark), ο χρονικός ορίζοντας της επένδυσης, η προσδοκώμενη απόδοση και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των επενδυτικών κινδύνων που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της επένδυσης.


Τα επενδυτικά προϊόντα που διαθέτουμε στους πελάτες δια μέσου της Υπηρεσίας Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, είναι σχεδιασμένα ατομικά και όχι μαζικά (π.χ. οι συναλλαγές γίνονται σε επίπεδο τελικού επενδυτή άρα ο πελάτης είναι μέτοχος και όχι μεριδιούχος), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ατομικό - και όχι συλλογικό - υψηλό επίπεδο πληροφόρησης για το χαρτοφυλάκιο, τις συναλλαγές, τις χρεώσεις, τα έξοδα και εν γένει τις διαδικασίες διαχείρισης.


Η διαδικασία υλοποίησης των επενδυτικών αποφάσεων γίνεται από την Επενδυτική μας Επιτροπή η οποία συνεδριάζει σε μηνιαία βάση ή και συχνότερα αν οι περιστάσεις το απαιτούν. Κάθε απόφαση που λαμβάνεται καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών της Επιτροπής και το οποίο υπόκειται στον έλεγχο των εποπτικών αρχών.


Τα επενδυτικά προϊόντα που διαθέτουμε στους πελάτες επενδυτές δια μέσου της Υπηρεσίας Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου είναι:

 

 

Το τμήμα Διαχείρισης μπορεί επίσης να δημιουργήσει μαζί με τον ενδιαφερόμενο επενδυτή το δικό του προσωπικό χαρτοφυλάκιο επενδύσεων (tailor made προϊόντα).