Θεματοφυλακή

Θεματοφυλακή

 

Η Merit Χρηματιστηριακή παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες Θεματοφυλακής και Εκκαθάρισης, είτε απευθείας είτε χρησιμοποιώντας συνεργαζόμενους Θεματοφύλακες.

Η εταιρία είναι Χειριστής του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Κεντρικού Αποθετηρίου Αθηνών (Κ.Α.Α.) με κωδικό 180 καθώς και άμεσο εκκαθαριστικό μέλος της Εταιρίας Εκκαθάρισης (ΕΤ.ΕΚ).

Οι συνεργαζόμενοι θεματοφύλακες επιλέγονται με γνώμονα πάντα την ασφάλεια και την περιφρούρηση των περιουσιακών στοιχείων των πελατών. Η εταιρία συνεργάζεται με την AKJ, τη MORGAN STANLEY, την Τράπεζα Πειραιώς και τη Εurobank.

 

Οι υπηρεσίες θεματοφυλακής που παρέχονται περιλαμβάνουν:

 

 • τη φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων
 • την εκκαθάριση και το διακανονισμό των τίτλων
 • τη συμμετοχή σε εταιρικές πράξεις όπως:
  • αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών
  • είσπραξη μερισμάτων ελληνικών και ξένων μετοχών
  • παραλαβή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
 • τη δημιουργία και τήρηση Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - ΚΕΜ
 • την περιοδική ενημέρωση μέσω της κατάστασης περιουσιακών στοιχείων - statement
 • ενημερώσεις μέσω της υπηρεσίας AxiaSMS του Χρηματιστηρίου Αθηνών
 • την έκδοση βεβαιώσεων για φορολογική χρήση
 • τη διαχείριση διαθεσίμων.

 

Διαχείριση Διαθεσίμων

 

Μέσω των συνεργασιών που διατηρεί η Merit με ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα έχετε την δυνατότητα να αυξήσετε τις αποδόσεις του κεφαλαίου σας τοποθετώντας τα πιστωτικά σας υπόλοιπα σε Προθεσμιακές Καταθέσεις.

Τα χρηματικά διαθέσιμά σας επενδύονται με κριτήριο την παλαιότητα της συνεργασίας μας, τον αριθμό, τη συχνότητα και την αξία των συναλλαγών σας, την αξία του χαρτοφυλακίου και το ύψος του διαθέσιμου πιστωτικού υπολοίπου. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η εταιρία μπορεί να προχωρήσει σε αυτή την επένδυση για λογαριασμό του πελάτη, τα χρηματικά υπόλοιπα άνω των 5.000€ τοποθετούνται σε Προθεσμιακές Καταθέσεις, συνήθως overnight.
Ανάλογα με το είδος και τη διάρκεια της επένδυσης, οι πιστωτικοί τόκοι αποδίδονται στη λήξη και εμφανίζονται στην αναλυτική καρτέλα του πελάτη.

Ο φόρος που αναλογεί κάθε φορά ορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών και αποδίδεται στο Δημόσιο μέσω της τράπεζας με την οποία συνεργάζεται η εταιρία.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα στελέχη του Ταμείου Χρημάτων στο τηλέφωνο: 214-1008806 ή στο email backoffice@merit.gr

·