Πληροφορίες για τους Επενδυτές

Πληροφορίες για τους Επενδυτές

 

Τιμολογιακή Πολιτική

Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τα κόστη και τις συναφείς επιβαρύνσεις για όλες τις επενδυτικές υπηρεσίες και για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα.

 

Τραπεζικοί Λογαριασμοί Πελατείας

Λογαριασμοί επ’ ονόματι της MERIT ΧΑΕΠΕΥ στους οποίους μπορείτε να κάνετε κατάθεση.

 

Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (ΕΒΠ) & PRIPS

Οι σύνδεσμοι για τα ΕΒΠ των χρηματοπιστωτικών μέσων που παρέχονται ή έχουν παρασχεθεί από την Εταιρία μας.

 

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών κατά CSDR

 

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών κατά SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation